Địa bàn hỗ trợ

  • Thủ đô Hà Nội
    Dịch vụ Vay vốn Thủ Đô hỗ trợ cho vay toàn bộ địa bàn Hà Nội bao gồm khu vực các quận nội thành và các huyện ngoại thành